02-6507999

תוכן העניינים
תקנות התעבורה תשכ"א- 1961

 

חלק א' : כללי

פרק ראשון: פרשנות >>

   פרק שני: הוראות כלליות >>

 

חלק ב': הדרך והתנועה בה

פרק ראשון: סמכויות >>

סימן א': המפקח על התעבורה

סימן ב': רשות תימרור מרכזית

סימן ג': רשות תימרור מקומית

סימן ד': קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי

   פרק שני: התנהגות בדרך >>

          סימן א': כללי

         סימן ב': הכביש ונתיביו

                סימן ב'1: קלנועית

                סימן ב2: רכי-נוע

         סימן ג': סטיה, פניה ונסיעה אחורנית

         סימן ד': פגישה ועקיפה

         סימן ה': ריווח

         סימן ו': מהירות

         סימן ז': מפגש מסילת ברזל

         סימן ח': איתות

         סימן ט': זכות קדימה

         סימן י': חניה, עמידה ועצירה

         סימן י"א: הסעת נוסעים והובלת מטען

         סימן י"ב: גרירה

         סימן י"ג: רכב בטחון

                סימן י"ג:1 רכב תפעולי

         סימן י"ד: אורות

   פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, אופניים ובעלי-חיים >>

          סימן א': הולכי רגל

          סימן ב': אופנוע או תלת-אופנוע

          סימן ג': אופניים ותלת-אופן

          סימן ד': בעלי-חיים

          סימן ה': עגלת-יד

   פרק רביעי: תאונות >>

   פרק חמישי: הוראות שונות >>

   פרק שישי: בדיקת שכרות >>

 

חלק ג': נהגים

   פרק ראשון: פרשנות >>

   פרק שני: רישוי נהגים >>

           סימן א': בקשה לרשיון נהיגה

            סימן ב': רשיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם

            סימן ג': בדיקות רפואיות

            סימן ד': בחינות

            סימן ה': הזמנת בעלי רשיונות לבירור, לקבלת הדרכה, לבחינה ולבדיקה

            סימן ו': המרת רישיון נהיגה

            סימן ז': אגרות רשיון נהיגה

    פרק שלישי: הוראה והדרכה בנהיגה >>

            סימן א': תלמיד נהיגה

            סימן ב': בתי ספר לנהיגה

            סימן ג': מורים מוסמכים

            סימן ד': מנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה

            סימן ה': הוראות כלליות

            סימן ו': הדרכה

            סימן ז': ערר

            סימן ח': שימוש בדרכים לשם לימוד נהיגה (בוטל)

חלק ד': כלי רכב

    פרק ראשון: הוראות כלליות >>

           סימן א': פרשנות

            סימן ב': כללי

    פרק שני: רישום ורישוי רכב מנועי >>

            סימן א': רשיון רכב

                   סימן א'1 : דלק, רעש, זיהום אויר והפרעות קשר לרכב

            סימן ב': שינויים ברישום רכב

            סימן ג': רשיון סחר

            סימן ד': סימני זיהוי לרכב

    פרק שלישי: מבנה הרכב >>

            סימן א': מצב הרכב והפיקוח על תקינותו

            סימן ב': מידות רכב ומשקלו

            סימן ג': מנוע, מערכות הדלק והפליטה

            סימן ד': מערכת ההילוכים, מערכת ההיגוי, הגלגלים והקפיצים

            סימן ה': בלמים

            סימן ו': מערכת האורות

            סימן ז': המרכב

     פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות  >>   

            סימן ט': ציוד מיוחד

            סימן י': מיתקנים וציוד ברכב מחובר וברכב מורכב

            סימן י"א: שינויים במבנה רכב

            סימן י"ב: סימון רכב למטרות בטיחות

 

חלק ה': אוטובוסים

     פרק ראשון: פרשנות >>

     פרק שני: רישוי שירותי אוטובוסים >>

     פרק שלישי: חובות בעל רשיון >>

     פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות >>

    פרק חמישי: התנהגות הנוסע וחובותיו >>

    פרק ששי: הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס >>

    פרק שביעי: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם >>

 

חלק ו': מוניות

    פרק ראשון: כללי >>

            סימן א': הגדרות

            סימן ב': הוראות כלליות

     פרק שני: רישוי שירותי מוניות >>

            סימן א': רשיון הסעה

            סימן ב': רשיון לקו שירות

            סימן ג': היתר להעברת רשיון

     פרק שלישי: חובות בעל רשיון ונהג מונית >>

     פרק רביעי: התנהגות הנוסע וחובותיו >>

     פרק חמישי: מונים >>

     פרק ששי: הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון >>

     פרק שביעי: מתן רשיון להפעלת מונית* >>

     פרק שמיני: מתן רשיון להפעלת מונית >>

 

חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה >>

 

חלק ח': המצאת רשיונות לאחר פסילה >>

 

חלק ט': תנועה בין-לאומית >>

      חלק ט'1: תנועה מהאזור

 

חלק י': סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים >>

 

חלק י"א: רשות פיקוח >>

 

חלק י"ב: הוראות שונות >>

 

תוספות 1-10: >>

תוספת ראשונה

חלק א'- אגרות בעד רישיונות נהיגה, כתב הסמכה לקצין בטיחות,בחינות נהיגה ובעד בדיקה רפואית לנהג

חלק ב'- אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד רשיונות להוראה והדרכה של נהיגה

חלק ג'- אגרות בעד רשיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם

חלק ד'- אגרות לרשיונות להפעלת מונית

 

תוספת שניה

חלק א': הגדרות

חלק ב': סימונים

חלק ג': תקנים, מפרטים וסימונים של מוצרי תעבורה

 

תוספת שלישית

(תקנה 294, 300(ב) ו-(ג) ו-301(ג))

לוחיות זיהוי


תוספת רביעית
חלק א':
סימני היכר למונית (תקנה 507)

חלק ב': הוראות בדבר הפעלת מונה(תקנות 509 ו-510)

חלק ג': טופס אישור על ביצוע נסיעה לפי הסכם (תקנה 510(ג)(6))

 

תוספת חמישית(תקנה 77)

תוספת ששית (תקנה 544)


תוספת שביעית (תקנות 369א ו-408)


תוספת שמינית (תקנה 364ד)


תוספת תשיעית (תקנה 364ד(ב1)(1)


תוספת עשירית (תקנות 300(ג) ו-301(ג))

 

logo בניית אתרים